مبل سعید از افراد متقاضی کار در زمینه های زیر دعوت به همکاری میکند.
فروشندگی : به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی بالا ، آموزش پذیر و ساکن بهشهر جهت همکاری در فروشگاه مبل سعید به صورت دو شیفت نیازمندیم.
رویه کوبی مبلمان : به یک استادکار رویه کوب ماهر جهت کار در فروشگاه مبل سعید نیازمندیم.